Партньори

Енвотех ЕООД с години си партнира с фирми производители на оборудване за пречистване на кладенчови води, питейни води, отпадъчни и оборотни води, както и обработка на утайки.

Енвотех ЕООД е партньор за България на:Rototec S.p.A. е специализирана в производството на гофрирани и гладки полиетиленови резервоари, произведени по ротационна формовъчна технология.   

Част от продуктите на Rototec S.p.A. са:

 • резервоари за съхранение на вода и други проодукти, резервоари за дадземен и подземен монтаж, хоризонтални и вертикални
 • модулни пречиствателни станции, септични резервоари - пречистване на води за попивни полета и пречистване на води за поливане
 • мазниноуловители, каломаслоуловители, нефтоуловители с коалесцентин филтър и байпас, резервоари за съхранение на отработени мазнини от кухни на ресторанти и други.
 • системи за дъждовни води
 • оборудване за строителни обекти 
 • мобилни резервоари за транспортиране, доставка и зареждане на дизелово гориво  
 • сервизни колонки за пристанища, сервизни колони за къмпинги и паркинги и другиSeft S.R.LSEFT S.r.l. произвeжда оборудване за механично пречистване на води от индустриален и битов характер. 

Производствената гама на SEFT S.R.L включва:

 • сепаратори за пясък и твърди частици (класификатор за пясък, класификатор с конично дъно с промивка  на пясъка)
 • компактни съоръжения за отстраняване и промивка на пясък
 • шнекови компактори, безвалови шнекови компактори
 • безвалови шнекови решетки/сита с и без компактор, интегрирани в резервоар или за монтаж в канал, вертикални шнекови решетки/сита, барабанни шнекови сита с компактор, хоризонтален шнеков сепаратор -приливник, барабанни филтри, автоматизирани прътови решетки, стъпрови решетки, компактни шнекови сита
 • шнекови транспортьори, безвалови шнекови транспортьори (тръбни винтови транспортьори), вертикални безвалови транспортьори, шнекови транспортьори с вал с наклон да 45 градуса, транспортьори с двоен шнек
 • комбинирани компактни съоръжения за първично механично пречистване
 • приемни станции за фекални води и др. със стъпала за филтрация, промивка и компактиране на отстранените твърд неразтворени вещества, отстраняване на пясъци, масло и мазниносепариране
 • станции за подготовка на флокуланти - полиелектролит
 • станции за дозиране и подготовка на варно мляко

Повече от 50 години фирма ILMAP S.r.l. произвежда филтърни дюзи от термопластичен материал за пречистване на вода. 

Приложението на дифузьорите и колекторните рамена (филтърни дюзи и разпределителни системи) включва:

 • пясъчни филтри и филтри с различни филтрираща среди
 • при пречистване на питейни води  - при пречиствателни станции за питейни води - ПСПВ
 • филтриране на вода за различни цели: индустриални, земеделие, рибарници, хранителновкусова промишленост, химична и фармацевтична промишленост и други
 • филтри с активен въглен за пречистване на питейни води
 • каталитични филтри за отстраняване на желязо, отстраняване на манган, отстраняване на арсен
 • производство на деминерализирана вода 
 • пречистване на процесни и индустриални води
 • филтриране на води от кладенци и реки за различни нужди
 • филтриране на вода за басейни 

 

Idroservice S.r.l. e водеща компания в областта на първичната обработка на води за промишлени и питейни нужди.

Фирмата проектира, произвежда и дистрибутира оборудване и химикали за пречистване и обработка на води. 

Компанията произвежда:

 • системи за обратна осмоза, системи за обезсоляване морска вода
 • ултравиолетови стерилизатори (с марка UV STAR)
 • филтри
 • омекотителни системи за битови и индустриални нужди
 • системи за отстраняване на желязо, арсен, манган и други
 • резервоари от въглеродна стомана или неръждаема стомана
 • системи за пречистване на води от автомивки и други

Idroservice S.r.l. произвежда със собствената си марка NYTRA CHEMICAL пълна гама химически продукти за:

 • химикали за системи за обратна осмоза (антистаканти, продукти за почистване на мембрани, продукти за последваща обработка на пермеата)
 • химикали за басейни
 • химикали за котелни води и други

Енвотех ЕООД има тясно партьорство с Темпеко ЕООД, която извършва консултантски услуги по следните направления.

Околна среда:

 • изготвяне на пълен пакет документация, касаеща процедурите по издаване, актуализиране и различни промени в комплексни разрешителни
 • програми за управление качеството на атмосферния въздух
 • моделиране на въздействието върху околната среда и компютърно симулиране на разпространението на замърсители
 • изготвяне на годишни доклади по околна среда, докладване в ЕРИПЗ, верификация на емисиите и др.
 • изготвяне на уведомления и информации за преценка необходимостта от ОВОС, във връзка с инвестиционни намерения, в това число и проучвания за тяхната допустимост
 • програми за опазване на околната среда
 • програми за управление на отпадъците, работни листи за класификация на отпадъците, регистрационни и разрешителни режими
 • програми за управление на масово разпространени отпадъци, отчети за дейности с отпадъци
 • програми за управление на водния цикъл
 • оценки за въздействието върху околната среда и екологични оценки
 • планове за регионални съоръжения за обезвреждане на отпадъци
 • планове за управление на строителни отпадъци
 • планове за закриване и рекултивация на депа за отпадъци
 • изготвяне на пакетна документация за сертификация по ISO 14001 и оперативна поддръжка на системата, в т.ч. обучения, вътрешни одити и консултации

Разработване на проекти по Оперативните програми;
Управление на проекти по Оперативните програми;
Изготвяне на тръжна документация по ЗОП и ПМС 118;
Информация за финансиращи програми;
Бизнес анализи и прединвестиционни проучвания;
Разработване на бизнес планове;
Консултации по управление на микро, малки и средни предприятия.


 

SuWaNu

Енвотех ЕООД е участник в международния проект "SuWaNu"
 
"Устойчиво пречистване на водата и опции за повторно използване на хранителните вещества"
 
Прочете повече в секцията за новини!
 
Интернет страница: http://www.suwanu.eu/bg/

 

© 2020 Eнвотех ЕООД. cms joomla с gnu/gpl лиценз.  
ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИТЕ - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА УЕБСАЙТА

КАРТА НА САЙТА