Информация за маслоуловителите

СЕПАРАТОРИ ЗА МАСЛА

Нефтопродуктите и маслата присъстват в голяма част от отпадъчните води. Те трябва да бъдат премахнати, поради крайно негативния ефект, който оказват върху флората и фауната. Тяхното отстраняване в ранен етап на пречистването на отпадъчните води е необходимо заради негативния им ефект върху биологичните процеси на пречистване. Отпадъчните води от автосервизи, автомивки и паркинги съдържат масла от минерален тип, които са биологично неразградими. Oсвобождаването им в канализацията е нежелателно, не само поради това, че може да се запуши канализационната система, но и заради това, че са биологично неразградими при пречистването на отпадните води.
За отстраняването на този вид замърсители се използват нефтосепаратори или така наречените маслоуловители или каломаслоуловители. 

Те се разделят на: гравитачни сепаратори и сепаратори с коалесцентен филтър.

ГРАВИТАЧНИ МАСЛОУЛОВИТЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Статичните сепаратори за нефтопродукти са оразмерени за време на задържане поне 15 минути при максимален дебит. Тези маслозадържатели са определени като клас II според EN 858-1 и се състоят от зона за утаяване, в която леките течности (с обемна маса не превишаваща 0,95 g/cm3) се сепарират от инертната маса: тежки утайки, пясъци и др. Маслоуловителите са проектирани според определен номинален дебит, тоест максималния поток за пречистване според проектните спецификации. Тези стойности се дефинират така, че да позволяват достатъчно време на задържане на третираните отпадъчни води и въз основа на изпълнение проучвания, извършени със смес от вода и дизелово гориво. При оразмеряването на маслоуловителите трябва да се вземе предвид дебита и състава на отпадъчната вода за третиране, както и възможния поток от дъждовна вода, обема на леките течности и наличието на субстанции, наличието на съставки, които могат да попречат на процеса на сепариране, като например перилни препарати. Предвиденият поток е за съдържание на леки течности с плътност по-малко от 0,85 g/ cm3 (нафта и други петролни продукти), при отсъствието на детергенти в повърхностните потоци.

УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА
Натрупването на повече плаващи материали предизвиква намаляване на обема за сепариране. Процесът на сепариране се влошава при наличието на значително количество утайки. За да се избегне преминаването на инертни частици и нефтопродукти, което влошава изходните параметри, е препоръчително периодично да се проверява и почиства камерата за сепариране - поне един път на 6 месеца. Проверката и почистването трябва да се извършва  много по-често, когато отпадъчната вода е от автомивки, автосервизи, от складове за нефтопродукти, и др.

СЕПАРАТОРИ С КОАЛЕСЦЕНТЕН ФИЛТЪР

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сепараторите за масла с коалесцентен филтър подобряват отстраняването на леките вещества. Благодарение на филтъра от полиуретан, който пречиства и задържа нефтопродуктите и частиците пясък, се постига високо ниво на пречистване. Този вид пречистване е препоръчително там, където се изисква по-висока степен на пречистване от минерални масла, нефтопродукти и въглеводороди.
Препоръчително е монтирането на пясъкозадържател преди сепаратора за нефтопродукти, за да се предотврати запушването на филтъра.

ПОДДРЪЖКА
Що се отнася до поддръжката на коалесцентния филтър, в допълнение на стандартните процедури се препоръчва почистването му чрез измиване.


СПЕЦИФИКАЦИЯ

ГРАВИТАЧНИ МАСЛОУЛОВИТЕЛИ
Сепариране и обработка на повърхностни потоци, съдържащи замърсители, като въглеводороди, минерални масла и тежки седименти от автомобилни паркинги, автосервизи, бензиностанции, складове за нефтопродукти, промишлени производства, площадки, автомивки и други, изработени са от полиетилен (PE), едноблоково изпълнение, произведено във фирма, сертифицирана по ISO 9001/2008, в съответствие със законодателството за заустване в селищни канализации, оразмерена в съответствие с EN 858-1 нормите за  подземен монтаж, снабдена с: утаителна камера, входяща тръба с 2 броя 90° колена от PVC с уплътнения от NBR гума за разпределение на потока, изходяща тръба с дефлектор T от PVC с водонепромокаеми уплътнения от NBR гума, изход за биогаз, капак с винт от полипропилен (PP) за инспектиране и почистване на съдържанието; опция за удължители с резбова връзка.

МАСЛОУЛОВИТЕЛИ С КОАЛЕСЦЕНТЕН ФИЛТЪР
Сепариране и обработка на повърхностни потоци, съдържащи замърсители, като въглеводороди, минерални масла и тежки седименти от автомобилни паркинги, автосервизи, бензиностанции, складове за нефтопродукти, промишлени производства, площадки, автомивки и др. Изработени са от полиетилен (PE), едноблоково изпълнение, произведено във фирма, сертифицирана по ISO 9001/2008, в съответствие със законодателството за заустване във водни обекти, оразмерена в съответствие с EN 858-1 нормите за подземен монтаж, снабдена с: утаителна камера, входяща тръба с 2 броя 90° колена от PVC с уплътнения от NBR гума за разпределение на потока, изходяща тръба от PVC с коалесцентен филтър, изработен от полиуретан в поставка от неръждаема стомана, за сепарирането на въглеводороди и неразтворени минерални масла, водонепромокаеми уплътнения от NBR гума, снабден с изход за биогаз, капаци от РР за инспектиране и почистване на сепарационната камера, опция за удължители.

 

© 2020 Eнвотех ЕООД. cms joomla с gnu/gpl лиценз.  
ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИТЕ - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА УЕБСАЙТА

КАРТА НА САЙТА